2004 Championship Results

 2004 Stotesbury JV2X Silver MedalistsPhiladelphia City Championships

Varsity 2X- Silver

Stotesbury Regatta

 Junior 2X- Bronze

 Junior 4X- Bronze

SRAA Nationals

 Junior 2X- Silver